ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-03-10/1/01.06.2016 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №373/30.05.2016 г. кмета на Община Тетевен, е РАЗРЕШЕНО на Веселина Лазарова Бечева от гр. Тетевен, изработването на План за изменение на подробен устройствен план - План за регулация, в обхват: УПИ ХХІІ-356;  ХХХIII-356, кв. 204 по ПУП на кв. Полатен, гр. Тетевен, обл. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на общинска администрация, етаж I, стая №103.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съв гр. Ловеч, по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню