ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-3/2/01.06.2016 г.:

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №376/31.05.2016 г. на кмета на Община Тетевен е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за застрояване (ПЗ) с Работен устройствен план (РУП) в обхват: УПИ ІХ-352; VIII-354 и X-351, кв. 35 по ПУП на с. Галата, обл. Ловеч.

ПЗ с РУП е изработен по искане и за сметка на Асен Асенов Акманов, Фаня Ивова Акманова, Анелия Асенова Алексиева и Ема Стефанова Ивова, всички от с. Галата, обл. Ловеч, в качеството им на собственици и предвижда основно застрояване в режим на свързано застрояване в трите имота.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню