ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-4/2/01.06.2016 г.:

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №377/31.05.2016 г. на кмета на Община Тетевен е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: УПИ ХVІІ-367, кв. 56 по ПУП на с. Градежница, обл. Ловеч.

ПРЗ е изработен по искане и за сметка на ЕТ”Русан Русанов-Валенсия”, с. Градежница, в качеството му на собственик и предвижда преотреждането на  УПИ ХVII-367, кв. 56 за „Автогоривоснабдителна станция – ведомствена“, а ПЗ основното застрояване в него.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню