ОБЯВЛЕНИЕ номер УТСИД-04-03-12/1/15.07.2016 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №472/06.07.2016 г., на Кмета на Община Тетевен, е РАЗРЕШЕНО на „ЕКОТЕХПРОДУКТ“ООД, гр. София, в качеството му на собственик, да възложи изработването на ПУП-ПРЗ в обхват: Поземлен имот с идентификатор 72343.501.149, м. Рушнев камък, по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Тетевен, общ. Тетевен, обл. Ловеч, с цел обособяване на урегулирани поземлени имоти: II, с отреждане за „Дървообработващо предприятие“ и III, с отреждане за „Техническа инфраструктура – трафопост“, по реда на чл. 50, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинска администрация.

Заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез кмета на Община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню