ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-2/2/19.10.2016 г.:

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №752/18.10.2016 г. на кмета на Община Тетевен, е одобрен представения от Йонизар Станев Маринов и Бойка Александрова Маринова, проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: ПИ №152 от УПИ ХХХIV-за озеленяване,  кв. 182, по ПУП на кв. Полатен, гр. Тетевен, обл. Ловеч.

ПР предвижда за ПИ 152 обособяването на нов УПИ XLV с отреждане за Автосервиз; нов УПИ  XLVI и XXXIV с отреждане за озеленяване, а ПЗ предвижда основното застрояване.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню