ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-5/2/28.10.2016 г.:

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №780/27.10.2016 г. на Кмета на Община Тетевен е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: УПИ ХХІ и ХХII, кв. 5 по ПУП на Промишлена зона, гр. Тетевен, обл. Ловеч.

ПРЗ е изработен по искане и за сметка на Владко Василев Вълов от гр. Тетевен. УПИ ХХІ се отрежда за „Работилница за производство на дограма“, а УПИ ХХII се отрежда за „Складови нужди“, с устройствена зона означена като „Пп“

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню