ОБЯВЛЕНИЕ УТИД-04-03-31/4/16.01.2017 г.

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесулания кодекс (АПК), във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК,  община Тетевен, отдел УТИД уведомява Росица Алексиева Симеонова, с адрес: гр. София, р-н Слатина, ЖК “Христо Смирненски“ №69А, Вх. В, ет. 1, ап. 55, че със Заповед №20/16.01.2017 г. на кмета на община Тетевен е разрешено изработването на проект за изменение на подробния устройствен план на с. Глогово, обл. Ловеч, като за ново попълнения поземлен имот с кадастрален №317, възстановен с Решение №К1601 от 19.12.2013 г. на ОС “Земеделие“ гр. Тетевен на наследниците на Рамадан Усинов Примков в кв. 14, се отреждат урегулирани поземлени имоти IV; V; VI и  VII.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню