ОБЯВЛЕНИЕ УТИД-04-04-15/2/02.03.2017 г.

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесулания кодекс (АПК), във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК,  община Тетевен, отдел УТИД уведомява Кръстинка Борисова Ибришимова, с адрес: гр. Плевен, ул. Георги Бенковски №6, че „ЕКОТЕХПРОДУКТ“ ООД, гр. София, в качеството им на собственик, чрез упълномощено лице Момчил Стоянов, е представило за разглеждане от ОЕСУТ при ОА Тетевен, изработения по тяхно искане и тяхна сметка, проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 72343.501.149, м. Рушнев камък, по кадастралната карта на гр. Тетевен, обл. Ловеч.

ПР предвижда обособяването на УПИ I, с отреждане за „Дървообработващо предприятие“ и УПИ II, с отреждане за “Техническа инфраструктура и трафопост“.

ПЗ предвижда основното застрояване за новообразуваните УПИ.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание  чл. 128, ал. 5 от Закона за териториално и селищно устройство (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да се правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню