ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД-04-07-5/1/06.03.2017 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) община Тетевен, отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица, че е представен проект за изменение на подробен устройствен план – План за регулация (ПУП- ПР) за улица „Отец Паисий” в кв. Моновци, гр. Тетевен, в обхват между осови точки:704-705-706-707-707а-708 и 709 и прилежащите към този обхват на улицата урегулирани поземлени имоти (УПИ) в кв.199 и кв. 200, с цел привеждане уличната регулация в съответствие със съществуващото и естествено оформило се трасе на улицата в този участък.

Проектът се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

На основание  чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на подробен устройствен план до общинската администрация.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню