ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-14/2/09.03.2017 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със Заповед №137/08.03.2017 г. на кмета на община Тетевен е одобрен представеният от Веселина Лазарова Бечева от гр. Тетевен, обл. Ловеч, в качеството й на собственик, проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ ХХII-356 и ХХIII-356,  кв. 204 по ПУП на кв. Полатен, гр. Тетевен, обл. Ловеч.

ПР предвижда обединяване на двата УПИ в един УПИ ХХII-356 с отреждане „За рекреационни дейности“, с устройствена зона означена като „Ок“ и съответните устройствени показатели.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню