ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-2/2/16.03.2017 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със Заповед №147/15.03.2017 г. на кмета на община Тетевен е одобрен представеният от Васил Иванов Петров и Радка Крайчева Петрова от гр. Тетевен, обл. Ловеч, в качеството им на собственици, проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 62579.501.658, м. Костина, с. Рибарица, обл. Ловеч, във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.

ПЗ предвижда обособяването за ПИ 62579.501.658 УПИ I-658 с отреждане за „Жилищно застрояване“, с устройствена зона означена като „Ок“ и съответните устройствени показатели, предвид обстоятелството, че с. Рибарица е курортно селище.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню