ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД-04-07-6/1/04.04.2017 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че е изготвен проект за изменение на подробния устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ IV; V; VI и VII от кв. 14 по ПУП на с. Глогово, обл. Ловеч.

ПР предвижда без да се променят разположението и конфигурацията на уличните и вътрешните регулационни линии, отреждането на УПИ IV за ПИ с кадастрални №№302 и 317; V-317; VI-317 и VII-317 от кв. 14.

 Преписката е разгледана на Общински експертен съвет по устройство на територията и приета с решение №11, протокол №2 от 22.03.2017 г.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню