ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-03-29/1/13.04.2017 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, община Тетевен съобщава, че с Решение №458 от 23.03.2017 г. на Общински съвет – Тетевен е:

 Одобрено Техническо задание за изработване на ПУП – ПЗ в обхват: ПИ с идентификатор 62579.157.8, м. Мирчашкото по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч;

Разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – път за достъп и ел. трасе, в обхват: ПИ с идентификатор 62579.157.8, м. Мирчашкото по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч, във връзка с провеждане процедура за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, като ПИ се отреди за „Сради, мрежи и съоръжения на и техническата инфраструктура“, с устройствена зона означена като „Ок1“ и съответните устройствени показатели.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню