ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-03-4/1/13.04.2017 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, община Тетевен съобщава, че с Решение №457 от 23.03.2017 г. на Общински съвет – Тетевен е:

 Одобрено Техническо задание за изработване на ПУП – ПРЗ в обхват: ПИ с идентификатор 62579.164.3, м. Копчов лък по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч;

Разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) със задължителните схеми към него, в обхват: ПИ с идентификатор 62579.164.3, м. Копчов лък по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч, във връзка с провеждане процедура за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ, като ПИ се отреди за „Жилищно строителство и обществено обслужване“, с устройствена зона означена като „Жм“ и устройствени показатели  за устройствена територия означена като „Ок“, предвид обстоятелството, че с. Рибарица е курортно селище.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню