ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-10-1/1/18.04.2017 г.:

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №262/18.04.2017 г. на Кмета на Община Тетевен е одобрено допълване кадастралния план на с. Голям извор, обл. Ловеч, с нов поземлен имот №837, съответстващ по графика и разположение с УПИ IX-244, кв. 59 по отменения план на с. Голям извор и описан в нотариален акт № 79, том1, дело 213/26.04.1984 г.

Преписката е изготвена по искане и за сметка на Жанета Цветанова Петрова.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню