ОБЯВЛЕНИЕ №1334/1/20.04.2017 г.:

На основание чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ, Община Тетевен съобщава, че във връзка с постъпило в Областна администрация Ловеч заявление от „ЕТА-Желева“ ЕООД, с адрес на управление гр. София, със Заповед №РД-07-96/13.04.2017 г. на Областен управител на област Ловеч е:

 Разрешено изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) за обект на техническата инфраструктура „Изграждането на междуселищна оптична кабелна разпределителна мрежа за пренос на данни с цел подобряване качеството на получаване сигнали за кабелна телевизия и интернет“ за строеж: Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност“ в землищата на общините Луковит, Угърчин, Тетевен и Ябланица, област Ловеч, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива.

Одобрено задание за изработване на ПУП – Парцеларен план за обект на техническата инфраструктура „Изграждането на междуселищна оптична кабелна разпределителна мрежа за пренос на данни с цел подобряване качеството на получаване сигнали за кабелна телевизия и интернет“ за строеж: Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност“ в землищата на общините Луковит, Угърчин, Тетевен и Ябланица, област Ловеч

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Заповедта не подлежи на оспорване.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню