ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-03-9/1/21.04.2017 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №/21.04.2017 г. кмета на община Тетевен, е РАЗРЕШЕНО на Марин Михайлов Стойчев и наследниците на Ивайло Божидаров Маринов, изработването на План за изменение на подробен устройствен план - План за регулация, в обхват: УПИ XIII-420, XIV-419, кв. 47 по ПУП на с. Български извор, обл. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на общинска администрация, етаж I, стая №103.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню