ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-16/1/05.05.2017 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че „ГИВ ГАЗ“ ООД, гр. Стара Загора, в качеството му на собственик, чрез упълномощено лице Христо Драганов, е представило за разглеждане от ОЕСУТ при ОА Тетевен, изработения по тяхно искане и тяхна сметка, проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: ПИ с №009001, м. Боаза, землище на с. Български извор, обл. Ловеч.

ПР, предвижда обособяването на УПИ I-9001, с отреждане за „Бензиностанция и газстанция“, а ПЗ предвижда основното застрояване за новообразувания УПИ.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание  чл. 128, ал. 5 от Закона за териториално и селищно устройство (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да се правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню