ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-4/2/10.05.2017 г.:

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №324/09.05.2017 г. на кмета на община Тетевен е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 20996.12.51, м. Данчова бичкия,  по кадастралната карта на с. Дивчовото, обл. Ловеч.

ПУП – ПРЗ е изготвен по искане и за сметка на „Топекс“ ООД гр. София във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди по реда на ЗОЗЗ.

Проектът се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню