ОБЯВЛЕНИЕ УТИД-04-07-6/4/10.05.2017 г.

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесулания кодекс (АПК), във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК,  Община Тетевен, отдел УТИД уведомява Алекси Алексиев Симеонов, с адрес: гр. Ловеч, ул. 3-ти март №49А, че със Заповед №20/16.01.2017 г. на кмета на община Тетевен, е представен проект за изменение на подробния устройствен план на с. Глогово, обл. Ловеч, като за ново попълнения поземлен имот с кадастрален №317, възстановен с Решение №К1601 от 19.12.2013 г. на ОС “Земеделие“ гр. Тетевен на наследниците на Рамадан Усинов Примков в кв. 14, се отреждат урегулирани поземлени имоти IV; V; VI и  VII.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на Общинската администрация.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за териториално и селищно устройство (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да се правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинска администрация Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню