ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД-04-07-5/2/10.05.2017 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със Заповед №327/10.05.2017 г. на кмета на община Тетевен е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: улица „Отец Паисий” в кв. Моновци, гр. Тетевен, в обхват между осови точки:704-705-706-707-707а-708 и 709 и прилежащите към този обхват на улицата урегулирани поземлени имоти (УПИ) в кв.199 и кв. 200, с цел привеждане уличната регулация в съответствие със съществуващото и естествено оформило се трасе на улицата в този участък.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню