ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-03-7/1/12.05.2017 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Тетевен съобщава, че с Решение №494 от 27.04.2017 г. на Общински съвет – Тетевен е:

 Одобрено Техническо задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПРЗ в обхват: ПИ с идентификатор 72343.503.5179, м. Скрибътна, по КК на гр. Тетевен, обл. Ловеч.

Разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) и задължителните схеми към него в обхват: ПИ с идентификатор 72343.503.5179, м. Скрибътна, по КК на гр. Тетевен, обл. Ловеч, обл. Ловеч, във връзка с провеждане процедура по промяна функционалното предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 6 от ППЗОЗЗ, като ПИ се отреди за „Жилищно застрояване“, с устройствена зона означена като „Жм“ и устройствени показатели  съгласно Наредба №7 за ПНУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

 

                                                                                    д-р М. Бояджиева

                                                                                   Кмет на община Тетевен

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню