ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-03-2/1/26.05.2017 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №389/26.05.2017 г. кмета на община Тетевен, е РАЗРЕШЕНО на Иглика Людмилова Маридор и Николай Стоянов Димитров, изработването на План за изменение на подробен устройствен план - План за регулация, в обхват: УПИ XV-32, XVI-32, кв. 4 по ПУП на с. Рибарица, обл. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на общинска администрация, етаж I, стая №103.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на чл. 215, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню