ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-03-20/1/02.06.2017 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, Община Тетевен съобщава, че с Решение №519 от 18.05.2017 г. на Общински съвет – Тетевен е:

 Одобрено Техническо задание за изработване на ПУП – ПРЗ в обхват: ПИ с идентификатор 20996.7.89, м. Беловското, по КККР на с. Дивчовото, обл. Ловеч;

Разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) и задължителните схеми към него в обхват: ПИ с идентификатор 20996.7.89, м. Беловското по КККР на с. Дивчовото, обл. Ловеч,с начин на трайно ползване „Стопански двор“, върху който е извършено строителство, във връзка с провеждане процедура по промяна функционалното предназначение и отреждане на тази земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 4 от ППЗОЗЗ, като ПИ се отреди за „Производствени и складови дейности“, с устройствена зона означена като „Пп“ и устройствени показатели  съгласно чл. 25, ал. 3 от Наредба №7 за ПНУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню