ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-03-1/1/06.07.2017 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, община Тетевен съобщава, че с Решение №548 от 22.06.2017 г. на Общински съвет – Тетевен е:

Одобрено Техническо задание за изработване на ПУП – ПП като съставна част от КПИИ за обект: Външно ел. захранване на УПИ I-164002 съставляващ ПИ с идентификатор 62579.164.42, м. Копчов лък по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч;

Разрешено изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП – ПП) като съставна част от КПИИ за обект: Външно ел. захранване на УПИ I-164002, съставляващ ПИ с идентификатор 62579.164.42, м. Копчов лък по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч през имоти общинска собственост в ССФ, при условията на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и техническото задание по чл. 125 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню