ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-03-22/1/06.07.2017 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, община Тетевен съобщава, че с Решение №549 от 22.06.2017 г. на Общински съвет – Тетевен е:

Одобрено Техническо задание за изработване на ПУП – ПЗ в обхват: ПИ с идентификатор 80902.18.151, м. Джурова лъка по КККР на с. Черни Вит, обл. Ловеч;

Разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 80902.18.151, м. Джурова лъка по КККР на с. Черни Вит, обл. Ловеч, във връзка с проектиране на селскостопанска сграда за отглеждане на животни – овце и торохранилище, при спазване условията на РИОСВ – Плевен и Областна дирекция „Земеделие“ гр. Ловеч и изискванията на ЗУТ; Наредба №7 за ПНУТ; Наредба №8 за ОСУСП и Наредба №19/2012 г. СЗЗБПП.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню