ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-8/1/10.07.2017 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със Заповед №496/10.07.2017 г. на кмета на община Тетевен е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ XV-32 и ХVI-32, кв. 4 по ПУП на с. Рибарица, обл. Ловеч.

ПИПУП – ПР е изготвен по искане и за сметка на Иглика Людмилова Маридор и Николай Стоянов Димитров.

Проектът се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

Заповедта влиза в сила с издаването й съгласно чл. 15, ал. 6 от ЗУТ.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню