ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-4/1/11.07.2017 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че е представен за разглеждане от ОЕСУТ при ОА Тетевен, изработения от Община Тетевен проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ I-За здравен дом и детска градина, кв. 18 по ПУП на с. Черни Вит, обл. Ловеч.

ПР предвижда обособяването на четири нови УПИ: I-за Здравен дом и детска градина; II-212; X-211 и XI-210 за жилищно застрояване.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание  чл. 128, ал. 5 от Закона за териториално и селищно устройство (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да се правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню