ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-8/1/11.07.2017 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че „Атлантис Нет“ ООД гр. Ботевград, е представило за разглеждане от ОЕСУТ при ОА Тетевен, изработения по тяхно искане и тяхна сметка, проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) в обхват: полски пътища и имоти общинска собственост ССФ, през землище с. Голям извор; с. Гложене и гр. Тетевен.

ПУП – ПП е изготвен във връзка с обект: „Оптична кабелна мрежа за пренос на данни на територията на Община Тетевен“.

Проектът се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание  чл. 128, ал. 5 от Закона за териториално и селищно устройство (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да се правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню