ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-7/2/12.07.2017 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №511/12.07.2017 г. на кмета на община Тетевен e одобрен  представеният от „Топекс“ ООД гр. София, в качеството му на собственик, проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 20996.7.89, м. Беловското,  по кадастралната карта на с. Дивчовото, обл. Ловеч.

ПУП – ПРЗ е изготвен във връзка с провеждане процедура по промяна функционалното предназначение и отреждане на тази земя попадаща  в хипотезата на чл. 50, ал. 4 от ППЗОЗЗ.

Проектът се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню