ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-11/1/19.07.2017 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че „ГАЙТЕХ“ ЕООД, гр. Тетевен, в качеството му на собственик, е представило за разглеждане от ОЕСУТ при ОА Тетевен, изработения по тяхно искане и тяхна сметка, проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: УПИ XI-1991, кв. 133, гр. Тетевен, обл. Ловеч.

ПР предвижда преотреждането на УПИ от „Парова централа“ в за „Производствени и складови нужди“, а ПЗ предвижда основното му застрояване.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание  чл. 128, ал. 5 от Закона за териториално и селищно устройство (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да се правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню