ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД-04-03-15/1/20.07.2017 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №524/19.07.2017 г. на кмета на Община Тетевен, е разрешено на Стефка Барабашка, Денислав Мишев Димитров, Васил Матев Илиев, Маргарита Василева Илиева, Валентин Лалев Василев и Сийка Христова Василева, изготвянето на ПИПУП – ПРЗ за УПИ I-Комплексно жилищно строителство“, кв. 186, по ПУП на кв. Полатен, гр. Тетевен, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на Община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню