ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-04-14/1/16.08.2017 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че „Еко Балкан Пропърти“ ООД гр. Тетевен, е представило за разглеждане от ОЕСУТ при ОА Тетевен, изработения по тяхно искане и тяхна сметка, проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) като съставна част от КПИИ за обект: Външно ел. захранване на УПИ I-164002, съставляващ ПИ с идентификатор 62579.164.42, м. Копчов лък по КККР на с. Рибарица, обл. Ловеч през имоти общинска собственост в ССФ.

Проектът се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание  чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да се правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню