ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-04-14/1/16.08.2017 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че „Крейзи фарм“ ЕООД гр. София, е представило за разглеждане от ОЕСУТ при ОА Тетевен, изработения по тяхно искане и тяхна сметка, Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхват: ПИ с идентификатор 80902.18.151, м. Джурова лъка по КККР на с. Черни Вит, обл. Ловеч, във връзка с проектиране на селскостопанска сграда за отглеждане на животни – овце и торохранилище, при спазване условията на РИОСВ – Плевен и Областна дирекция „Земеделие“ гр. Ловеч и изискванията на ЗУТ; Наредба №7 за ПНУТ; Наредба №8 за ОСУСП и Наредба №19/2012 г. СЗЗБПП.

Проектът се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание  чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да се правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню