ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД-04-07-11/2/24.08.2017 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със Заповед №612/23.08.2017 г. на Кмета на Община Тетевен е одобрен изработеният от „ГАЙТЕХ“ ЕООД, гр. Тетевен,  проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: УПИ XI-1991, кв. 133, гр. Тетевен, обл. Ловеч.

ПР предвижда промяна на уличната регулация и преотреждането на УПИ XI-1991 от „Парова централа“ в за „Производствени и складови нужди“, а ПЗ предвижда основното му застрояване.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на Община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню