ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД-04-03-12/1/31.08.2017 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №628/30.08.2017 г. на кмета на община Тетевен, е разрешено на Валерия Христова Димитрова; Веселин Николаев Веселинов; Велислав Анатолиев Петков; Мирослав Христов Миков и Петко Димитров Петков, изготвянето на ПИПУП – ПР за УПИ I-2 и II-2, кв. 1, по ПУП на с. Дивчовото, обл. Ловеч, съставляващи ПИ с идентификатори 20996.56.3 и 20996.56.4 по кадастралната карта на с. Дивчовото, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14 дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню