СЪОБЩЕНИЕ номер УТИД – 04-31-21/1/20.09.2017 г.:

На основание чл. 149, ал. 1, във връзка с чл. 150, от Закона за устройство на територията (ЗУТ), отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица (ЗЛ), че със Заповед №670/18.09.2017 г. на кмета на Община Тетевен, е одобрен ПИП – ПП, съставна част на КПИИ за УПИ I-164002, масив 164, м. Копчов  лък по ПУП – ПР на с. Рибарица, обл. Ловеч и издадено от Главния архитект на Община Тетевен, Разрешение за строеж №58/18.09.2017 г.  за обект/ строеж:

Подобект 1: БКТП 20/0,4 кV-800кVA в  УПИ  I- 164002, масив 164, м. Копчов лък по ПУП-ПРЗ

Подобект 2: Кабел 20 кV  от същ. СРС /ВЛ „Рибарица“/ до БКТП  с дължина 1669 м.,

с местоположение: на подобект 1: УПИ I-164002, масив 164, м. Копчов лък по ПУП – ПРЗ на с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч, одобрен със Заповед №770/23.11.2007 г. на Кмета на Община Тетевен, съответстващ на ПИ с идентификатор 62579.164.2 и на подобект 2: ПИ с идентификатори 62579.501.517; 62579.159.405; 62579.168.101; 62579.168.557 по КККР на гр. Тетевен, община Тетевен, обл. Ловеч

Разрешението за строеж може да бъде обжалвано от ЗЛ по чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд гр. Ловеч.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на Община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на Община Тетевен, етаж 1, стая 103.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню