ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-18/1/13.10.2017 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че Асен Ивов Манев от с. Градежница, обл. Ловеч в качеството му на собственик, е представил за разглеждане от ОЕСУТ при ОА Тетевен, изработения по негово искане и за негова сметка, проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ II-267, кв. 49, по ПУП на с. Градежница - разширение, обл. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание  чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню