ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-15/1/17.10.2017 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че Юлия Венелинова Тенева, е представила за разглеждане от ОЕСУТ при ОА Тетевен, изработеният по нейно искане и нейна сметка, проект за подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) в обхват: полски път; местен път и имот с НТП гора, всички общинска собственост, гр. Тетевен, обл. Ловеч.

ПУП – ПП е изготвен във връзка с обект: „Водоснабдяване на УПИ I-5318, 5321, м. Балинци, гр. Тетевен, обл. Ловеч“.

Проектът се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание  чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да се правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню