ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД-04-03-11/1/18.10.2017 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №758/18.10.2017 г. на Кмета на община Тетевен, е разрешено на Гариб Хюсеинов Чаушев ; Ибрахим Хюсеинов Чаушев; Надка Момкова Чаушева; Юри Момков Чаушев ; Ивайло Маринов Чаушев; Емилия Момкова Чаушева и Аксиния Момкова Асенова , изработването на ПИПУП – ПРЗ в обхват: УПИ XIII -75 от кв. 25 по ПУП на с. Глогово, обл.Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню