ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД-04-03-20/1/20.10.2017 г.

Община Тетевен, отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №770/20.10.2017 г. на Кмета на община Тетевен, е разрешено на Александър Наков Чакмаков и Тодор Дончев Костов , с. Рибарица, общ. Тетевен изработването на ПИПУП – ПР в обхват:

 УПИ VIII-727 от кв. 43 по ПУП на с.Рибарица.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню