ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД-04-03-15/1/23.10.2017 г.

Община Тетевен, отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №767/20.10.2017 г. на Кмета на община Тетевен, е разрешено на Юлия Венелинова Тенева, изработването на КПИИ- ПИПУП – ПРЗ и инвестиционен проект за обект: “Изграждане на три броя едноетажни сгради , два броя сгради на етаж и половина ;басейн и обект за хранене, включително  обслужващи санитарни и помощни помещения„ в обхват:

 УПИ I-5318,5321,съставляващ ПИ с идентификатор 72343.500.5318 и 72343.500.5321, м. Балинци , по КККР на гр. Тетевен , обл. Ловеч

  

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню