ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-14/1/23.10.2017 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица, че е представен за разглеждане от ОЕСУТ при ОА Тетевен, изработеният от Община Тетевен, проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ XII-отреден  за „озеленяване“, кв. 14, по ПУП на ЗО „Скрибътна“, гр. Тетевен, обл. Ловеч.

 С Плана за регулация се обособяват два нови УПИ XVI и XVII за „озеленяване“ и нов УПИ XII за „рекреационни дейности, спорт и атракции“, кв. 14.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание  чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да се правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню