ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-3/1/23.02.2018 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че Теменужка Илиева Асенова от гр. Ловеч в качеството й на собственик, е представила за разглеждане от ОЕСУТ при ОА Тетевен, изработения проект за подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: ПИ 013005, м. Зольовото, земл. на с. Български извор, обл. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню