ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-4/1/23.02.2018 г.:

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че Румяна Маринова Иванова и Драгомир Маринов Нешевски от с. Черни Вит, обл. Ловеч в качеството им на собственици, са представили за разглеждане от ОЕСУТ при ОА Тетевен, изработения проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ III-81, кв. 9, по ПУП на с. Черни Вит, обл. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в 14-дневен срок от съобщението, заинтересуваните лица могат да правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинската администрация Тетевен.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню