ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-2/1/26.02.2018 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със Заповед №132/26.02.2018 г. на Кмета на община Тетевен е одобрен изработения Румяна Свиленова Урманова от с. Бабинци, обл. Ловеч проект за изменение на подробен устройствен план (ПИ на ПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ VI-55 и улица с от 6-7 от кв. 6 по ПУП на с. Бабинци, обл. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от обявлението, заповедта подлежи на оспорване чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню