ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-5/1/26.02.2018 г.:ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-5/1/26.02.2018 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със Заповед №131/26.02.2018 г. на Кмета на община Тетевен е одобрен изработения от Димитър Иванов Димитров, Светозар Иванов Димитров и Румен Диков Христов от гр. Тетевен, обл. Ловеч проект за изменение на подробен устройствен план (ПИ на ПУП) – План за регулация (ПР) в обхват: УПИ IV-1493, V-1493 от кв. 99 по ПУП на гр. Тетевен, обл. Ловеч.

Преписката се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

На основание чл. 15, ал. 6 от ЗУТ заповедта влиза в сила с издаването й съгласно чл. 15, ал. 6 от ЗУТ.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню