ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-03-17/1/26.02.2018 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №127/22.02.2018 г. на кмета на община Тетевен, е разрешено на Жанета Цветанова Петрова, да изготви на ПИ на ПУП – ПР за ПИ 837, кв. 30, по ПУП на с. Голям извор, обл. Ловеч.

Преписката се намира в стая №103, етаж І на общинската администрация.

Заповедта подлежи на оспорване в 14дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на община Тетевен, пред Административен съд гр. Ловеч, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню