ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-07-5/1/27.02.2018 г.:

Община Тетевен, отдел УТИД, съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), със Заповед №133/26.02.2018 г. на кмета на община Тетевен е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план (ПИПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) в обхват: УПИ ХIII-75 , кв. 25 по ПУП на с. Глогово, обл. Ловеч.

ПИПУП – ПР е изготвен по искане и за сметка на на Гариб Хюсеинов Чаушев ; Ибрахим Хюсеинов Чаушев; Надка Момкова Чаушева; Юри Момков Чаушев ; Ивайло Маринов Чаушев; Емилия Момкова Чаушева и Аксиния Момкова Асенова.

Проектът се намира в сградата на Общинска администрация, І етаж, стая №103.

Заповедта може да бъде обжалвана в 14- дневен срок от съобщаването й, чрез Кмета на Община Тетевен пред Административен съд – Ловеч.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню