ОБЯВЛЕНИЕ номер УТИД – 04-03-6/1/15.03.2018 г.:

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, община Тетевен съобщава, че с Решение №761 от 23.02.2018 г. на Общински съвет – Тетевен е:

Одобрено Техническо задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ в обхват: ПИ №112005, м. Мирчова лъка, землище на с. Български извор, обл. Ловеч.

Разрешено изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) в обхват: ПИ №012022, м. Мирчова лъка, землище на с. Български извор, обл. Ловеч, във връзка с провеждане процедура по промяна предназначението на застроена земя, попадаща в хипотезата на чл. 50, ал. 1 от ППЗОЗЗ, като ПИ се отреди за „сгради и съоръжения за животновъдство“, с устройствена зона означена като „Пч“ и устройствени показатели съгласно чл. 24, ал. 3 от Наредба №7 за ПНУТ, при спазване изискванията на ЗУТ; Наредба №7 за ПНУТ; Наредба №8 за ОСУСП.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решението не подлежи на оспорване.

Тетевен

 bottom logo teteven new green

Актуално от Общински съвет

Архив Отчети

Отчети

За региона

  Меню